blog-img

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, actele de stare civilă reprezintă înscrisuri autentice de stat, prin care se confirmă faptele şi evenimentele ce influenţează apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi se caracterizează statutul de drept al acestora. Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceeaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Acestea se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sunt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decât în cazurile expres stabilite de legislaţie. Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:
 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.
  Documente necesare pentru solicitarea duplicatului: 1.Cerere; 2.Buletinul de identitate al titularului; 3.Certificatul de naştere (copie) în cazul în care s-a păstrat, certificatului de căsătorie (în caz că în buletinul de identitate figurează numele de familie luat după căsătorie); 4.Dovada împuternicirii (procura sau contract de mandat); 5.Certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie; Duplicatul actului de stare civilă urmează a fi eliberat următoarelor categorii de persoane:
 • titularului actului de stare civilă, rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei  acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • reprezentantului acestuia:
  • părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare în cazul persoanelor ce nu deţin capacitate deplină de exerciţiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti);
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).
Unde poate fi solicitat duplicatul actelor de stare civilă? Duplicatul certificatului de naştere poate fi solicitat la: Costul și durata prestării serviciului:
 • 30 zile - 10 lei (taxa de stat)
 • 20 zile - 25 lei + 10 lei (taxa de stat)
 • 15 zile - 75 lei + 10 lei (taxa de stat)
 • 5 zile - 125 lei + 10 lei (taxa de stat)
 • 24 ore - 175 lei + 10 lei (taxa de stat)
 • 1 oră - 250 lei + 10 lei (taxa de stat)
Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:
 • invalizi de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la cel de-al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vârstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.
* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.   Sursa: servicii.gov.md


Publicat: 5 septembrie 2018

Comentarii